REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem:  http://www.bopshop.pl

§1 DEFINICJE
1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
    1)  CENA PRODUKTÓW (CENA ZAKUPÓW) – wartość brutto Towaru wyrażona w złotych polskich, uwzględniająca
          podatki, w tym VAT, nieuwzględniająca natomiast kosztów dodatkowych, w tym opłat z tytułu dostawy, wskazanych
          w Sklepie Internetowym;
    2)  KLIENT – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna lub osoba prawna
    3)  KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej
          działalnością gospodarczą lub zawodową;
    4)  KONTO – wymagający zarejestrowania na stronie Sklepu Internetowego i podania niezbędnych danych,
          zindywidualizowany zbiór zasobów teleinformatycznych, umożliwiających Klientowi m.in. złożenie Zamówienia i
          korzystanie ze Sklepu;
    5)  KOSZT DOSTAWY – spoczywający na Kliencie obowiązek uiszczenia opłaty za dostawę Towaru do miejsca
          wskazanego przez Klienta i znajdującego się na terytorium RP, widoczny m.in. w trakcie dokonywania Zamówienia i
          w wysłanym przez Sprzedawcę Potwierdzeniu Zamówienia;
    6)   ŁĄCZNY KOSZT ZAMÓWIENIA – podane do wiadomości Klienta wynagrodzenie, na które składają się: Cena
          produktów, Koszt dostawy oraz inne koszty, jeśli występują i zostały podane do wiadomości Klienta, do którego
          zapłaty zobowiązany jest Klient dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym;
    7)  NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za
          pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom
          automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego
          informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym;
    8)  POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA – przesyłana przez Sprzedawcę informacja e-mail nt. złożonego przez Klienta
          Zamówienia, stanowiąca jego akceptację przez Sprzedawcę;
    9)  SKLEP INTERNETOWY – działająca pod adresem http://www.bopshop.pl platforma internetowa, której właścicielem
          jest Sprzedawca, umożliwiająca sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet, zwana zamiennie także
          Sklepem;
  10)  SPRZEDAWCA – Firma BopShop Mirosława Przytarska pl.Piastowski 14A/14, 89-600 Chojnice wpisana do Centralnej
          Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP: 5551523498; REGON: 369330088; telefon: 518718318,
          e-mail: sklep@bopshop.pl;
  11)  TOWARY (PRODUKTY) – prezentowane w Sklepie Internetowym rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie,
          a następnie je kupić, po otrzymaniu od Sprzedawcy Potwierdzenia Zamówienia;
  12)  UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana, albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za
           pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  13)  USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827);
  14)  ZAMÓWIENIE – sporządzone przez Klienta i przesłane Sprzedawcy zestawienie Towarów, które Klient chce kupić
          w Sklepie Internetowym, stanowiące ofertę.
2. W każdym przypadku, w którym w definicjach znajdujących się powyżej użyto dla określenia oznaczonej czynności, osoby lub rzeczy liczby pojedynczej, definicje te mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej, gdy zaś użyto liczby mnogiej, definicje te stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej.
3. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu i zapoznania się z jego treścią. Akceptacja
regulaminu następuje każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia w Sklepie Internetowym.


§2 WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Warunkiem niezbędnym do pełnego skorzystania ze Sklepu Internetowego jest:
    1)  dostęp do komputera z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową np.: Mozilla Firefox, Internet
         Explorer, Google Chrome;
    2)  rejestracja w portalu działającym pod adresem http://www.bopshop.pl, poprzez podanie adresu e-mail, prawidłowe
         wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie niezbędnych danych;
    3)  posiadanie aktywnego Konta i aktywnego adresu e-mail, za pomocą którego dokonano rejestracji Konta;
    4)  podanie wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych;
    5)  potwierdzenie zapoznania się m.in. z treścią niniejszego regulaminu;
2. Klient może złożyć Zamówienie, gdy jest zalogowany do swojego Konta. Zalogowanie polega na podaniu adresu e-mail
Klienta i wcześniej ustalonego hasła, które ma charakter poufny.
3. Klient jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy ww. hasła i nie ujawniania go komukolwiek. Dodatkowo Klient
jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Sprzedawcy o każdym nieautoryzowanym wykorzystaniu adresu
e-mail, Konta lub jakiegokolwiek innego naruszenia zasad bezpieczeństwa.
4. Klient ma prawo posiadać tylko jedno aktywne Konto w Serwisie. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę informacji, iż Klient jest posiadaczem więcej niż jednego Konta, Sprzedawca może je zablokować do czasu wyjaśnienia sprawy. Z
uprawnienia tego Sprzedawca może skorzystać także w przypadku, gdy osoba trzecia podszywa się pod Klienta lub w
inny sposób zakłóca działanie Serwisu. Sprzedawca może ponadto wymagać od Klienta potwierdzenia, że jest
posiadaczem Konta w każdym przypadku, gdy ma podstawy sądzić, że zostało ono użyte w sposób niezgodny z prawem,
w tym regulaminem.
5. Zakładając Konto, Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługa Konto świadczona jest
nieodpłatnie przez czas nieokreślony, a umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron, zgodnie z zasadami
wskazanymi w regulaminie, w każdej chwili i bez podania przyczyny poprzez wysłanie stosownego powiadomienia.
6. Klient może korzystać z usługi Newsletter. Skorzystanie z tej usługi następuje po podaniu, na pasku Newlettera widocznym na stronie Sklepu Internetowego, adresu poczty elektronicznej Klienta, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony, a Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron, zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie, w każdej chwili i bez podania przyczyny poprzez wysłanie
stosownego powiadomienia.


§3 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu.
2. Klient może złożyć Zamówienie, jeśli zalogował się do swojego Konta w Sklepie Internetowym, zgodnie z zasadami
opisanymi w regulaminie.
3. Złożenie Zamówienia wymaga dodania Produktu widocznego w Sklepie Internetowym, którego zakupem Klient jest
zainteresowany do Koszyka, poprzez kliknięcie pola „Do koszyka”. W koszyku Klient jest zobowiązany wskazać ilość
zamawianych Produktów. Następnie Klient jest zobowiązany postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na
stronie Sklepu, w szczególności wskazać adres na terytorium Polski, na który zamówione Produkty mają być dostarczone,
wybrać sposób dostawy i zapłaty. W trakcie składania Zamówienia Klient jest informowany przez Sprzedawcę m.in. o
metodach i warunkach dostawy Produktów, Łącznym Koszcie Zamówienia oraz warunkach i sposobach zapłaty za
zamówione Produkty. Klient składa Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
4. Sprzedawca wyśle do Klienta wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie Zamówienia”. Data potwierdzenia przez
Sklep otrzymania Zamówienia na adres e-mail Klienta wraz z numerem Zamówienia jest datą zawarcia Umowy Sprzedaży,
rozpoczynającą okres realizacji Zamówienia.
5. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sklep.       6. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem telefonu podanego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Klient podaje dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia tj. nazwę i ilość towaru, imię i nazwisko, adres dostawy,  numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz określa formę płatności. Sprzedawca udziela Klientowi informacji dotyczących złożonego zamówienia m.in. weryfikuje dostępność Produktów i informuje o ich łącznej cenie oraz kosztach dostawy. Złożenie zamówienia następuje w czasie rzeczywistym tj. podczas połączenia telefonicznego. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
7. Realizacja Zamówienia jest ograniczona do terytorium RP. Dostawa jest możliwa tylko dla Klientów, którzy podali adres
dostawy na obszarze RP.
8. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z przyczyn niezależnych od Sklepu, Klient zostanie o tym fakcie
powiadomiony i otrzyma zwrot pieniędzy w wysokości Łącznego Kosztu Zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na
adres e-mail wskazany w Zamówieniu.


§4 CENY, FORMY PŁATNOŚCI
1. Zamieszczone w Sklepie Internetowym Ceny Produktów sa cenami brutto, nie zawierają natomiast kosztów dodatkowych, w tym kosztów dostawy, wskazanych w Sklepie. Ceny podawane są w złotych polskich.
2. Wiążącą jest Cena Produktu podana w koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta. Informacja na temat
Łącznego Kosztu Zamówienia przedstawiana jest w Sklepie Internetowym przed potwierdzeniem przez Klienta całego
złożonego Zamówienia.
3. Sprzedawca ma prawo do bieżącej aktualizacji cen oraz obejmowania oferowanych w Sklepie Internetowym Produktów,
wybranymi przez siebie promocjami lub wyprzedażami. Uprawnienie to nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed
dokonaniem ww. czynności.
4. Za Zamówienia składane w Sklepie Internetowym Klient może zapłacić wybierając spośród następujących rodzajów
płatności:
   1)  płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24
   2)  płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
   3)  płatność „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki
   4)  rejestracja w portalu działającym pod adresem http://www.bopshop.pl, poprzez podanie adresu e-mail, prawidłowe
        wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie niezbędnych danych;
Ze szczegółowymi informacjami na temat metod zapłaty, Klient może się zapoznać w trakcie składania Zamówienia.
5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887,
Regon 301345068.
6. W przypadku wyboru płatności elektronicznych, kartą płatniczą lub przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania
płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą
uznania rachunku bankowego Sprzedawcy albo otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu Przelewy24.
7. W przypadku wyboru płatności „za pobraniem” Klient zobowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy odbiorze
przesyłki.

§5 WARUNKI DOSTAWY, CZAS REALIZACJI
1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są
wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia oraz na stronie Sklepu Internetowego http://bopshop.pl/content/10-koszty-wysylki
2. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktów:
    1) Poczty Polskiej
        a) List polecony ekonomiczny - 9,50 zł. – czas dostarczenia do 3 dni roboczych od daty nadania przesyłki (wybrane
             produkty)
        b) List polecony priorytetowy - 11,00 zł. - czas dostarczenia do 1 dnia roboczego od daty nadania przesyłki (wybrane
             produkty)
        c) przesyłka Pocztex Kurier 48 Standard - 13,00 zł. - czas dostarczenia do 2 dni roboczych od daty nadania przesyłki
        d) przesyłka Pocztex Kurier 48 Pobranie – 18,00 zł. - czas dostarczenia do 2 dni roboczych od daty nadania przesyłki
    2) Firmy kurierskiej
        a) przesyłka kurierska – 13,00 zł. – czas dostarczenia do 1 dnia roboczego od daty nadania przesyłki
        b) przesyłka kurierska „za pobraniem” – 18,00 zł. – czas dostarczenia do 1 dnia roboczego od daty nadania przesyłki
4. Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia po dokonaniu płatności przez Klienta. W przypadku płatności „za
pobraniem” realizację rozpoczyna się z chwilą wysłania Potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
5. Wysyłka towaru następuje w dni robocze i jest realizowana w terminie do 48 godzin od rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
6. Do zamówionych Produktów Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, w
zależności od treści żądania Klienta.

§6 REKLAMACJE
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.).
2. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, Klient może złożyć reklamację do
Sprzedawcy, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: sklep@bopshop.pl lub pisemnie na adres
Sprzedawcy: BopShop Mirosława Przytarska, pl.Piastowski 14A/14, 89-600 Chojnice.
Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową
sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży; (3) danych kontaktowych
składającego reklamację. Ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu
poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność złożonych reklamacji. Klient może skorzystać z
wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.
4. W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedawcę, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. zwrócić się do powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy tych urzędów i organizacji dostępne są na ich stronach
internetowych.

Załącznik nr 1 (wzór formularza reklamacji)   <<  Pobierz


§7 WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Każdy Klient będący Konsumentem jest uprawiony do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia mu Zamówienia. Aby skorzystać z tego uprawnienia, Konsument jest zobowiązany przesyłać drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: sklep@bopshop.pl lub pisemnie na adres
Sprzedawcy: BopShop Mirosława Przytarska, pl.Piastowski 14A/14, 89-600 Chojnice oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
sprzedaży. Klient może skorzystać z wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Sprzedawca każdorazowo po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, niezwłocznie potwierdzi ten
fakt Konsumentowi. Potwierdzenie takie wysłane zostanie każdorazowo na adres e-mail Konsumenta.
3. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi wszelkie otrzymane płatności, w tym Cenę Produktów oraz Koszt
dostawy. W zakresie Kosztu dostawy Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi tylko koszt zwykłego,
najtańszego sposobu dostarczenia Zamówienia, oferowanego przez Sprzedawcę. Oznacza to, że jeżeli Konsument wybrał
inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę zwykły sposób dostarczenia Zamówienia, Sprzedawca nie jest
zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych.
4. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym Ceny Produktów oraz Kosztu dostawy
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta zawiadomienia o
odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może powstrzymać się od zwrotu Łącznego Kosztu Zamówienia do chwili otrzymania
Produktów od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów, w zależności, co nastąpi
wcześniej.
5. Zwrot Towarów powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego
zarządu. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru, stanowiące następstwo odstąpienia przez Konsumenta od
Umowy sprzedaży, ponosi Konsument.
6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach określonych w Art.38 Ustawy tj. m.in. w
odniesieniu do umów:
    1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do
        użycia;
    2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
         opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
         zostało otwarte po dostarczeniu;
    3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
         nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Załącznik nr 2 (wzór formularza odstąpienia od umowy)   <<   Pobierz


§8 DANE OSOBOWE
1. Klient dokonując Zamówienia w Sklepie Internetowym akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na
wykorzystanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży i realizacji dostawy
zamówionych Towarów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Za wyraźną zgodą Kupującego Sprzedawca może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych oraz
marketingowych.
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, prawo żądania zaprzestania ich wykorzystywania i ich usunięcia.. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy.


§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa,
w tym m.in.: przepisy Kodeksu Cywilnego, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy.
2. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą
być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą naruszać praw Klientów, którzy złożyli zamówienie przed dniem wejścia w życie zmiany. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania. Sprzedawca poinformuje o zmianach za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres Klientów posiadających Konto. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zmianę regulaminu ma prawo do wypowiedzenia umowy o
świadczenie usług elektronicznych. Skutkować to będzie brakiem możliwości składania Zamówień w Sklepie Internetowym.
4. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.